WEB DESIGN

편리한 사용자 인터페이스,
PC와 Mobile에 맞는 합리적 디스플레이 기능
 • 저렴한비용쇼핑몰 셋팅
 • 고객맞춤쇼핑몰 맞춤제작
 • 쇼핑몰관리쇼핑몰 유지관리

ABOUT US회사소개Về chúng tôi

안녕하세요, Step By Step입니다. 우리는 고객의 비즈니스 요구에 맞춘 맞춤형 홈페이지 디자인 및 개발 서비스를 제공하는 전문가들의 팀입니다. Chào bạn, đây là Step By Step. Chúng tôi là một nhóm chuyên gia cung cấp dịch vụ thiết kế và phát triển trang web tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của khách hàng.
오늘날 디지털 시대에서 강력한 온라인 존재감을 가지는 것이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 그래서 우리는 고객과 긴밀히 협력하여 시각적으로 멋지고 사용자 친화적인 웹사이트를 만들어, 그들의 브랜드 메시지를 효과적으로 전달하고 트래픽을 증대시킵니다. Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, việc có một sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ là rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với khách hàng để tạo ra các trang web đẹp và thân thiện với người dùng, giúp truyền tải thông điệp thương hiệu của họ một cách hiệu quả và tăng lượng truy cập.
우리의 서비스는 웹사이트 디자인 및 개발, 반응형 디자인, 검색 엔진 최적화, 웹사이트 유지보수 등을 포함하고 있습니다. 우리는 모든 고객에게 우수한 품질과 고객 서비스를 제공하는 것을 약속합니다. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thiết kế và phát triển trang web, thiết kế đáp ứng, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bảo trì trang web và nhiều hơn nữa. Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng xuất sắc cho mọi khách hàng.
Step By Step은 우리의 작업에 자부심을 가지며, 비즈니스가 온라인에서 성공할 수 있도록 돕는 것에 열정적입니다. 지금 바로 연락하여 프로젝트를 논의하고, 귀사의 비전을 현실로 만들 수 있는 방법을 확인하세요. Step By Step tự hào về công việc của chúng tôi và đam mê giúp doanh nghiệp thành công trên môi trường trực tuyến. Hãy liên hệ ngay để thảo luận về dự án của bạn và tìm hiểu cách chúng tôi có thể biến ước mơ của bạn thành hiện thực.
SBS

SERVICES서 비 스dịch vụ

베트남 카페24의 협력업체로 3년째 함께하며, 최상의 쇼핑몰 제작 서비스를 제공하고 있습니다.
고객의 웹사이트 성장을 돕는 전문가들과 함께하세요.
Là đối tác của Vietnam Cafe24 trong 3 năm, chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất trung tâm mua sắm tốt nhất.
Tham gia cùng các chuyên gia của chúng tôi Để phát triển website của bạn.
 • 01. 홈페이지 제작Website thiết kế

  당신의 회사를 대표하는
  멋진 홈페이지를 제작합니다.

  Chúng tôi thiết kế trang web tuyệt vời
  đại diện cho công ty của bạn.

 • 02. 쇼핑몰 제작Sản xuất trung tâm mua sắm

  전문 디자이너와 개발자들이 함께하여,
  최고 수준의 쇼핑몰을 제작합니다.

  Các web designer và developer chuyên nghiệp
  cùng nhau tạo ra trung tâm mua sắm chất lượng cao nhất.

 • 03. 사이트 유지관리Bảo trì trang web

  신속한 콘텐츠 업데이트, 웹사이트
  유지보수 서비스를 제공합니다.

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì trang web và
  cập nhật nội dung nhanh chóng.

 • 04. 배너 디자인Thiết kế biểu ngữ

  신속하고 전문적인 웹사이트
  유지보수 서비스를 제공합니다.

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì trang web
  nhanh chóng và chuyên nghiệp.

OUR TEAM 팀 소개Giới thiệu nhóm

 • 1. 프로젝트 매니저: 고객과 소통하여 프로젝트의 일정과 목표를 설정하고, 제작 과정에서 발생하는 문제를 해결합니다.
 • 1. Quản lý dự án: Thiết lập lịch trình và mục tiêu của dự án thông qua giao tiếp với khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • 2. 웹 디자이너: 아이디어를 시각화하고 사용자 경험을 고려하여 웹 사이트 디자인을 제작합니다.
 • 2. Nhà thiết kế web: Họ sẽ tạo ra thiết kế trang web dựa trên ý tưởng và xem xét trải nghiệm người dùng.
 • 3. 웹 개발자: 디자이너가 제작한 디자인을 기반으로 웹 사이트를 개발하고, 기능을 추가하여 최종적으로 완성합니다.
 • 3. Nhà phát triển web: Họ sẽ phát triển trang web dựa trên thiết kế được tạo ra bởi nhà thiết kế và thêm các tính năng để hoàn thành sản phẩm cuối cùng.